...
loader image

Uslovi korišćenja | Politika privatnosti

Uslovi korišćenja

Svi posetioci internet prezentacije www.zodax.rs i svih pripadajućih domena i poddomena (u daljem tekstu internet prezentacije) saglasni su sa sledećim uslovima korišćenja:

Internet prezentacije privrednog društva ZODAX D.O.O. Beograd (u daljem tekstu Zodax), sve njihove stranice i sve prikazane informacije imaju isključivo informativnu namenu. Opisi pojedinačnih proizvoda i usluga  sadrže samo osnovne informacije. Zodax ne može garantovati ažurnost u realnom vremenu podataka koji se nalaze na sajtu, u svakom trenutku pristupa sajtu. Korisnici koriste informacije sa internet prezentacije Zodax na svoj sopstveni rizik. Zodax ne preuzima bilo kakvu odgovornost ni u pogledu eventualnih hardverskih, softverskih niti bilo kakvih drugih oštećenja do kojih može doći na kompjuterskoj opremi korisnika za vreme korišćenja internet prezentacije.

Sve informacije, grafički prikazi, vizuelna i dizajnerska rešenja, fajlovi, prilozi i nazivi proizvoda zaštićeni su kao autorska dela ili kao predmeti prava industrijske svojine kako Zodax-a, tako i privrednih društava čije proizvode i usluge distribuira i/ili zastupa, a deo su internet prezentacije. Svaku njihovu protivzakonitu upotrebu bez prethodne odgovarajuće saglasnosti vlasnika, Zodax će tretirati kao povredu prava i preduzeće sve zakonom raspoložive mere sankcionisanja lica koja vrše takvu povredu. Sve prikazane fotografije predstavljaju samo simbolične ilustracije i potiču iz arhiva Zodaxa i privrednih društava čije proizvode i usluge distribuira i/ili zastupa, ili su preuzete sa specijalizovanih sajtova koji nude fotografije, pod uslovima koje je propisao nosilac prava nad fotografijama.

Zodax zadržava pravo da izmeni i/ili ukloni bilo koju informaciju i/ili sadržaje u bilo koje vreme, po sopstvenom izboru i bez prethodnog obaveštenja.

Zodax zadržava pravo da na www.zodax.rs postavi linkove ka drugim sajtovima koje smatra odgovarajućim, ali nije i ne može biti odgovoran za sadržinu tih sajtova, osim ukoliko su u pitanju sajtovi na kojima je sam Zodax nosilac prava na korišćenje sajta i to pravo aktivno koristi.

Informacije koje su sadržane na internet prezentaciji mogu se koristiti u nastavne, naučne i nekomercijalne svrhe, ali uz obavezu navođenja porekla informacija i Zodax-a i privrednih društava prikazanih na internet prezentaciji kao njihovog isključivog vlasnika. U slučaju da se to ne dogodi, Zodax zadržava pravo da preduzme sve pravne i faktičke radnje kako bi sprečio dalju distribuciju ovih informacija i tražio eventualnu štetu nastalu zbog njihovog nelgalnog korišćenja.

Bilo koja informacija koju posetioci sajta pošalju Zodax-u putem interneta ili elektronske pošte, neće se smatrati poverljivom informacijom, čak ni u situaciji da pošiljalac informacije izričito navede da su informacije poverljive prirode i Zodax zadržava pravo da tu informaciju dalje distribuira, koristi ili uključi u sadržaj svog sajta, kao i da iste u potpunosti zanemari. Zodax ni u kojoj situaciji neće tražiti od posetilaca sajta da mu na bilo koji način dostavljaju poverljive informacije, niti će preuzeti bilo kakvu odgovornost iz posledica koje mogu nastati usled toga što su mu posetioci sajta dobrovoljno i samoinicijativno poslali određene informacije. Od napred navedenih ograničenja se izuzimaju informacije koje se odnose na  informacije koje imaju karakter podataka o ličnosti, kao i informacije koje imaju karakter uzbunjivanja, sa kojima će Zodax postupati u skladu sa propisima koje regulišu ove oblasti.

Zodax poštuje privatnost posetilaca te će informacije do kojih dođe koristiti isključivo u skladu sa važećim zakonom. Posetioci su saglasni da Zodax prikuplja i koristi tehničke podatke o posećenosti i korišćenju internet prezentacija i iste koristi radi interne statistike i analitike. Zodax neće pružiti informacije o posetiocima trećim licima bez neposrednog odobrenja posetioca ili na osnovu zakonom propisanih obaveza. Osim toga, Zodax nastoji da zaštiti informacije o posetiocu na način koji onemogućava dostupnost trećim licima, ali neće biti odgovoran za informacije do kojih treća lica dođu na nezakonit način.

Politika privatnosti

Zodax doo Beograd (u daljem tekstu Rukovalac podataka) obrađuje Vaše podatke o ličnosti (u daljem tekstu podaci) na zakonit i transparentan način, stoga Vam u nastavku pružamo pregled načina obrade Vaših ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018).

1. Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti:

Svrha i pravni osnov obrade podataka zavise od poslovnog odnosa uspostavljenog sa Rukovaocem podataka, uz Vašu prethodnu saglasnost, u meri u kojoj je potrebno radi ispunjenja svrhe u koju se podaci prikupljaju. Podaci se mogu prikupljati i obrađivati u svrhu izvršenja ugovora i/ili u svrhu zaštite legitimnog interesa Rukovaoca podataka (na osnovu ugovornih obaveza koje Rukovalac ima prema trećim licima – partnerima sa kojima ima ugovorni odnos ili državnim organima).

Pružanje usluga i izvršenje ugovora:

Obrada Vaših podataka neophodna je za zaključenje i izvršenje ugovora o korišćenju proizvoda i/ili usluga koje pruža Zodax doo Beograd i/ili kako bi Rukovaoc na Vaš zahtev preduzeo određene radnje pre zaključenja ugovora.
Ukoliko ne dostavite potpune podatke Rukovalac neće biti u mogućnosti da odgovori na Vaš zahtev za pružanjem usluga/proizvoda, samim tim neće biti u mogućnosti da zaključi ugovor sa Vama.

Ispunjenje legitimnih interesa Rukovaoca ili trećih lica:

U određenim slučajevima Rukovaoc vrši prikupljanje Vaših podataka na osnovu zaštite legitimnih interesa (u skladu sa ugovornim obavezama koje ima prema trećim licima), bilo svojih ili trećih lica. Rukovalac prikupljanje i obradu podataka zasniva na legitimnom interesu u sledećim situacijama:
– kada je svrha obrade utvrđivanje stavova i mišljenja klijenata u okviru razvoja novih proizvoda i
usluga i/ili unapređenja postojećih, tako da bolje odgovara potrebama i željama klijenata;
– kada je svrha obrade podataka neophodna za izvršenje usluga hostinga i backend infrastrukture;
– kada je obrada potrebna radi pokretanja i vođenja pravnih postupaka pred državnim organima radi ostvarivanja prava i interesa Zastupnika ili drugih lica.

Pristanak na obradu podataka:

Vaš pristanak na obradu podataka o ličnosti Rukovaocu daje pravo da Vam dostavlja komercijalne informacije i direktne ponude proizvoda i usluga, kao i da Vam se obrati radi ispitivanja tržišta ili zadovoljstva proizvodima i/ili uslugama koje pruža Rukovalac na osnovu ugovornih obaveza sa trećim licima. Obrada u navedene svrhe vrši se kako bi Rukovalac dodatno prilagodio ponudu Vašim željama i potrebama, blagovremeno Vas obavestio o novim uslugama i pogodnostima, dobio povratne informacije o pruženim uslugama, razmotrio predloge za poboljšanja, uključio Vas u istraživanja i ankete koje sprovodi. Uskraćivanje pristanka na obradu u navedene svrhe ne utiče na izvršenje ugovora koji ste zaključili sa preduzećem Zodax doo Beograd, sporovođenje propisanih obaveza, niti obradu zasnovanu na legitimnom interesu Rukovaoca ili trećih lica. Dati pristanak možete u bilo trenutku opozvati kontaktiranjem Rukovaoca podacima ili slanjem zahteva za opozivanje pristanka na e-mail adresu datu u odeljku 1.

2. Vrste podataka o ličnosti koje se obrađuju:

Identifikacioni podaci:

U cilju uspostavljanja poslovnog odnosa potrebni su nam Vaši osnovni identifikacioni podaci. Među vrstama ličnih podataka koje Rukovalac prikuplja nalaze se: ime, prezime, broj telefona, fax, email adresa, poštanski broj, grad, oblast, država, pol, naziv privrednog društva, PIB, adresa privrednog društva, veb sajt. Osim ako nije drugačije naznačeno, sve podatke o ličnosti Rukovalac prikuplja isključivo u cilju obezbeđivanja proizvoda i/ili usluga za svoje klijente, te ukoliko klijent ne obezbedi sve tražene podatke, Zastupnik neće moći da pruži traženu uslugu. Svi podaci se prikupljaju dobrovoljnim pristankom klijenata. U slučajevima u kojima Rukovalac posebno naglašava da neki podaci nisu potrebni pri pružanju odredjenih usluga, korisnici naših usluga mogu da ne saopšte ove podatke, bez posledica na ispunjenje ili dostupnost proizvoda i/ili usluga.

Podaci koje Rukovalac prikuplja od trećih lica:

Osim kao rukovalac obrade, kompanija Zodax doo Beograd obrađuje i određene lične podatke kao obrađivač po osnovu ugovora kojim su joj treća lica poverila određene poslove obrade podataka o ličnosti (npr. Messe Frankfurt GmbH, filijale Messe Frankfurt-a širom sveta, neki drugi zastupnik Messe Frankfurt GmbH). U tim slučajevima Rukovalac obrađuje podatke isključivo po nalogu i uputsvima koji su saglasni Zakonu, dobijeni od trećih lica kao prvobitnih rukovalaca podacima.

3. Način obrade podataka o ličnosti:

Vaše podatke prikupljamo od Vas direktno ili od trećih lica, uz Vašu prethodno datu saglasnost. Ukoliko Vaše podatke nismo prikupili neposredno od Vas, Rukovalac Vas o uslovima obrade podataka obaveštava najkasnije u roku od 30 dana od dana kada su podaci prikupljeni. Način obrade Vaših podataka biće u skladu sa zakonskim propisima i merama zaštite Vaših ličnih podataka.

4. Prenos podataka trećim licima:

Pristup Vašim podacima dobiće samo oni kojima su Vaši podaci potrebni da bi zadovoljili predugovorne, ugovorne i zakonske obaveze ili da bi komunicirali s Vama. To može uključivati:

Messe Frankfurt GmbH i filijale Messe Frankfurt-a širom sveta;
druge zastupnike Messe Frankfurt GmbH širom sveta;
Flir Systems i filijale širom sveta;
druge pružaoce dobara i/ili usluga;
nadležne ograne.

5. Prenos podataka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnim organizacijama:

Ukoliko se nalazite izvan EU/EEA, Vaši lični podaci mogu se preneti u zemlje unutar EU/EEA ili na neki drugi način izvan Vaše države prebivališta. U zavisnosti od lokacije klijenta, prenošenje podataka može podrazumevati prenošenje podataka o ličnosti u neku drugu državu. Vodimo veliku pažnju da osiguramo usklađenost sa lokalnim zakonima prilikom prenosa podataka preko granice. Radi pružanja dodatnih informacija o merama zaštite prenosa podataka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju mozete kontaktirati Rukovaoca na neki od načina, u skladu sa informacijama pruženim u odeljku 1.

6. Metode obrade i čuvanje podataka:

Vaši podaci o ličnosti obrađuju se ručno i elektronski, a za neke svrhe i automatski. Podaci se čuvaju do momenta prestanka svrhe obrade u koju su prikupljeni, osim ukoliko su Rukovaocu potrebni za ostvarianje ugovornih obaveza (npr. sa Messe Frankfurt GmbH) ili legitimnih interesa.

7. Prava lica na koja se odnose podaci:

U cilju zaštite Vaših prava kao lica čiji se podaci obrađuju, možete se u bilo kom trenutku obratiti Rukovaocu na neki od načina, u skladu sa informacijama pruženim u odeljku 1.
Kao lice čiji se podaci prikupljaju i obrađuju od strane Rukovaoca imate sledeća prava:

Pravo na pristup:

Od Rukovaoca možete dobiti informaciju o tome da li se Vaši podaci o ličnosti obrađuju, i ako je to slučaj, odobrenje da pristupite svojim podacima o ličnosti i dobijete adekvatne informacije o obradi (npr. svrha obrade, vrste podataka o ličnosti, primaoci podataka, rok čuvanja, itd.). Kada se podaci o ličnosti prenose u drugu državu ili međunarodnu organizaciju imate pravo da budete upoznati sa merama zaštite u vezi sa prenosom. Rukovalac će Vam na zahtev dostaviti kopiju podataka o ličnosti koje obrađuje. Ako zahtev dostavite u elektronskoj formi i ukoliko niste drugačije zatražili, informacije će Vam biti dostavljene u elektronskoj formi.

Pravo na ispravku podataka:

Na Vaš zahtev Rukovalac će verifikovati tačnost Vaših podataka, ažurirati ih i/ili po zahtevu dopuniti.

Pravo na brisanje podataka:

Rukovalac će na Vaš zahtev izbrisati Vaše podatke o ličnosti ako su ispunjene zakonske obaveze. Rukovalac ne može brisati Vaše podatke o ličnosti ako je obaveza njihove obrade propisana zakonom ili je reč o obaveznoj obradi od strane državnog organa.

Pravo na ograničavanje obrade podataka:

Rukovalac će na Vaš zahtev ograničiti obradu podataka ako su ispunjene zakonske obaveze. U ovom slučaju, Rukovalac neće obrađivati podatke za bilo koju drugu svrhu osim čuvanja.

Pravo na prenosivost podataka:

Rukovalac će Vam na Vaš zahtev dostaviti podatke o ličnosti u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i omogućiti da ih prenesete drugom rukovaocu bez ometanja od strane Rukovaoca, ukoliko je to tehnički izvodljivo.

Pravo na prigovor:

Ukoliko smatrate da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazite, imate pravo da u svakom trenutku podnesete prigovor Rukovaocu na obradu Vaših podataka o ličnosti. Rukovalac je dužan da prekine sa obradom Vaših podataka, osim ako je predočeno da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad Vašim interesima, pravima ili slobodama ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva. Rukovaocu možete podneti prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje, u meri u kojoj je ono povezano sa direktnim oglašavanjem. U tom slučaju Vaši podaci o ličnosti neće se dalje obrađivati u takve svrhe.

Pravo na pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti i pravo na upravnu i sudsku zaštitu:

Ukoliko smatrate da se obrada Vaših podataka o ličnosti sprovodi suprotno odredbama Zakona ili drugih važećih propisa, možete podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ili ukoliko niste zadovolji njegovom odlukom možete pokrenuti upravni spor u predviđenom zakonskom roku. Podnošenje tužbe u upravnom sporu ne utiče na pravo da se pokrenu drugi postupci upravne ili sudske zaštite.

8. Promene Politike privatnosti:

Rukovalac zadržava pravo da izmeni ovu Politiku privatnosti u bilo kom trenutku tako što Vas obaveštava na ovoj veb stranici. Ukoliko promene utiču na aktivnosti obrade obavljene na osnovu saglasnosti klijenata, zastupnik će zatražiti novu saglasnost od korisnika, ukoliko je to potrebno.

Ova Politika privatnosti je pripremljena na osnovu odredbe lokalnog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018) i Regulative EU (GDPR 2016/679).

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.