Uslovi korišćenja

Svi posetioci internet prezentacije www.zodax.rs i svih pripadajućih domena i poddomena (u daljem tekstu internet prezentacije) saglasni su sa sledećim uslovima korišćenja:

Internet prezentacije privrednog društva ZODAX D.O.O. Beograd (u daljem tekstu Zodax), sve njihove stranice i sve prikazane informacije imaju isključivo informativnu namenu. Opisi pojedinačnih proizvoda i usluga  sadrže samo osnovne informacije. Zodax ne može garantovati ažurnost u realnom vremenu podataka koji se nalaze na sajtu, u svakom trenutku pristupa sajtu. Korisnici koriste informacije sa internet prezentacije Zodax na svoj sopstveni rizik. Zodax ne preuzima bilo kakvu odgovornost ni u pogledu eventualnih hardverskih, softverskih niti bilo kakvih drugih oštećenja do kojih može doći na kompjuterskoj opremi korisnika za vreme korišćenja internet prezentacije.

Sve informacije, grafički prikazi, vizuelna i dizajnerska rešenja, fajlovi, prilozi i nazivi proizvoda zaštićeni su kao autorska dela ili kao predmeti prava industrijske svojine kako Zodax-a, tako i privrednih društava čije proizvode i usluge distribuira i/ili zastupa, a deo su internet prezentacije. Svaku njihovu protivzakonitu upotrebu bez prethodne odgovarajuće saglasnosti vlasnika, Zodax će tretirati kao povredu prava i preduzeće sve zakonom raspoložive mere sankcionisanja lica koja vrše takvu povredu. Sve prikazane fotografije predstavljaju samo simbolične ilustracije i potiču iz arhiva Zodaxa i privrednih društava čije proizvode i usluge distribuira i/ili zastupa, ili su preuzete sa specijalizovanih sajtova koji nude fotografije, pod uslovima koje je propisao nosilac prava nad fotografijama.

Zodax zadržava pravo da izmeni i/ili ukloni bilo koju informaciju i/ili sadržaje u bilo koje vreme, po sopstvenom izboru i bez prethodnog obaveštenja.

Zodax zadržava pravo da na www.zodax.rs postavi linkove ka drugim sajtovima koje smatra odgovarajućim, ali nije i ne može biti odgovoran za sadržinu tih sajtova, osim ukoliko su u pitanju sajtovi na kojima je sam Zodax nosilac prava na korišćenje sajta i to pravo aktivno koristi.

Informacije koje su sadržane na internet prezentaciji mogu se koristiti u nastavne, naučne i nekomercijalne svrhe, ali uz obavezu navođenja porekla informacija i Zodax-a i privrednih društava prikazanih na internet prezentaciji kao njihovog isključivog vlasnika. U slučaju da se to ne dogodi, Zodax zadržava pravo da preduzme sve pravne i faktičke radnje kako bi sprečio dalju distribuciju ovih informacija i tražio eventualnu štetu nastalu zbog njihovog nelgalnog korišćenja.

Bilo koja informacija koju posetioci sajta pošalju Zodax-u putem interneta ili elektronske pošte, neće se smatrati poverljivom informacijom, čak ni u situaciji da pošiljalac informacije izričito navede da su informacije poverljive prirode i Zodax zadržava pravo da tu informaciju dalje distribuira, koristi ili uključi u sadržaj svog sajta, kao i da iste u potpunosti zanemari. Zodax ni u kojoj situaciji neće tražiti od posetilaca sajta da mu na bilo koji način dostavljaju poverljive informacije, niti će preuzeti bilo kakvu odgovornost iz posledica koje mogu nastati usled toga što su mu posetioci sajta dobrovoljno i samoinicijativno poslali određene informacije. Od napred navedenih ograničenja se izuzimaju informacije koje se odnose na  informacije koje imaju karakter podataka o ličnosti, kao i informacije koje imaju karakter uzbunjivanja, sa kojima će Zodax postupati u skladu sa propisima koje regulišu ove oblasti.

Zodax poštuje privatnost posetilaca te će informacije do kojih dođe koristiti isključivo u skladu sa važećim zakonom. Posetioci su saglasni da Zodax prikuplja i koristi tehničke podatke o posećenosti i korišćenju internet prezentacija i iste koristi radi interne statistike i analitike. Zodax neće pružiti informacije o posetiocima trećim licima bez neposrednog odobrenja posetioca ili na osnovu zakonom propisanih obaveza. Osim toga, Zodax nastoji da zaštiti informacije o posetiocu na način koji onemogućava dostupnost trećim licima, ali neće biti odgovoran za informacije do kojih treća lica dođu na nezakonit način.